Polityka Prywatności

1. Dla celów niniejszego Regulaminu „Dane Osobowe” oznaczają dane osoby fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia), dane dokumentu tożsamości, dane kontaktowe (adres, e- mail, numer telefonu), numer konta bankowego, a także inne dane osobowe udostępnione firmie Barking OÜ. Jeżeli w niniejszym Regulaminie nie postanowiono inaczej, inne słowa i kombinacje wyrazów pisane wielkimi oznaczają definicje określone w Ogólnych Warunkach Użytkowania firmy Barking OÜ.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzanie Danych Osobowych obejmuje wszelkie operacje wykonywane na Danych Osobowych, w tym zbieranie, przechowywanie, porządkowanie, zmienianie i ujawnianie, udzielanie dostępu, dokonywanie zapytań i sporządzanie odpisów, wykorzystywanie, przekazywanie, wymianę, łączenie, otrzymywanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych, albo kilka z wyżej wymienionych operacji przeprowadzanych łącznie, niezależnie od sposobu ich przeprowadzania i stosowanych w tym celu środków.

3. Główne cele przetwarzania Danych Osobowych obejmują identyfikowanie Operatorów Myjni Samochodowych oraz Użytkowników, komunikowanie się z Operatorami Myjni Samochodowych i z Użytkownikami, aby umożliwić Barking OÜ wypełnianie zobowiązań określonych w Ogólnych Warunkach Użytkowania, a także aby umożliwić Barking OÜ świadczenie Usług, przekazywanie ofert produktów i usług firmy Barking OÜ, administrowanie i analizy bazy klientów w celu poprawy dostępności, zakresu, jakości itp. usług i towarów, zapewnić wypełnianie zobowiązań płatniczych oraz składać oferty, organizować kampanie i przeprowadzać ankiety satysfakcji klientów.

4. Wykorzystywanie innych źródeł. Oprócz Danych Osobowych dostarczonych przez Operatorów Myjni Samochodowych oraz Użytkowników, Barking OÜ może weryfikować i uzupełniać Dane Osobowe Operatorów Myjni Samochodowych i/lub Użytkowników pochodzące z publicznie dostępnych źródeł a także ze źródeł innych, dostępnych zgodnie z prawem.

5. Barking OÜ współpracuje z podmiotami, którym w ramach i dla celów odpowiedniej współpracy może przekazywać dane (i od których może żądać i otrzymywać dane), w tym Dane Osobowe dotyczące Operatorów Myjni Samochodowych lub Użytkowników. Podmiotami takimi mogą być między innymi firmy przeprowadzające badania satysfakcji klienta, firmy windykacyjne, rejestry kredytowe, partnerzy IT, pośrednicy lub dostawcy usług rozliczeniowych, usług pocztowych bądź też dostawcy innych usług i towarów, a także inne instytucje i organizacje. Barking OÜ nie przekaże, nie wydzierżawi, ani też w żaden inny sposób nie udostępni do wykorzystywania danych dotyczących Operatorów Myjni Samochodowych ani Użytkowników żadnej stronie trzeciej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Podczas przetwarzania Danych Osobowych, zarówno Operatorom Myjni Samochodowych jak i Użytkownikom przysługują wszystkie prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Firmie Barking OÜ przysługuje prawo do rejestrowania wszystkich powiadomień i zamówień przekazywanych za pośrednictwem środków komunikacji (e-mail, telefon, itp.), jak również wszystkich innych informacji i czynności, oraz do wykorzystywania, w razie potrzeby, takich zapisów dla celów dowodowych.

8. Przetwarzanie Danych Osobowych. Operatorom Myjni Samochodowych i Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego Danych Osobowych, w tym do zażądania zaprzestania przetwarzania,ujawniania lub udostępniania Danych Osobowych, a także usunięcia lub zniszczenia zebranych danych, jeśli takie prawo wynika z ustawy o ochronie danych osobowych lub z innych przepisów. W przypadku gdy Operator Myjni Samochodowej lub Użytkownik stwierdzi, że firma Barking OÜ naruszyła podczas przetwarzania Danych Osobowych jego prawa, jest on uprawniony do wystąpienia do Barking OÜ z wnioskiem o zaprzestanie naruszania. Operatorom Myjni Samochodowych i Użytkownikom przysługuje prawodo zwrócenia się, w dowolnym momencie, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o ochronę swoich praw.

Pobierz aplikację

Wwwash.pl SP. Zoo

Budynek Delta House
ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław

tel +48 71 320 71 39
ask@snabb.xyz

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Witryna Snabb korzysta z plików cookie. Pomagają nam analizować dane, zbierać statystyki i budować dla Ciebie lepszą stronę.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: