Kasutustingimused

Üldtingimused Snabb Platvormi kasutamiseks

Viimati uuendatud: 01.04.2022

Üldtingimused kohalduvad kõigile suhetele, mis luuakse Snabbi ja Kasutaja vahel seoses Snabb Platvormi (defineeritud allpool) kasutamisega ja Snabb Platvormi kaudu Kasutajalepingute sõlmimisega (defineeritud allpool). Snabb Platvormiga liitumisel nõustub Kasutaja nende Üldtingimuste kohaldumise ja sisuga.

 1. MÕISTED

Snabb

on Snabb OÜ, registrikood 12801774, aadress Pärnu mnt 148, Tallinn 11317 Eesti.

Snabb Platvorm

on mobiilirakendus ja sellega seotud platvormid, sealhulgas veebileht https://www.snabb.ee, mida haldab Snabb infoühiskonnateenuse ja virtuaalse turuna, mis võimaldab (i) osalevatel Teenusepakkujatel jagada Kasutajatele teavet Teenusepakkuja Teenuste kohta selliselt, et Kasutajatel on võimalik broneerida ja tellida Teenuseid, sõlmida selleks Teenusepakkujaga Kasutajalepinguid ning tasuda Teenuste eest, ning (ii) kasutada ka teatud teisi funktsioone, mille Snabb Platvormil kättesaadavaks teeb, näiteks juurdepääs aiaga piiratud parkimiskohtadele.

Kasutaja

on mis tahes isik, kes on registreerinud Snabb Platvormil kasutajakonto ning kasutab selle konto kaudu Snabb Platvormi teenuseid.

Kasutajaleping

on leping, mis sõlmitakse Snabb Platvormi vahendusel Kliendi ja Teenusepakkuja vahel Kliendi poolt tellitud Teenuse osutamiseks kooskõlas Snabb Platvormi kaudu avaldatud ja Teenusele kohalduvate eritingimustega.

Klient

on Snabb Platvormi mis tahes Kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Teenusepakkujaga Platvormi kaudu Kasutajalepingu.

Teenus

on Teenusepakkuja poolt Snabb Platvormi vahendusel pakutav teenus, sealhulgas (i) parkimiskohtade andmine mootorsõiduki kasutaja valdusesse (hõlmates ka parkimiskohtasid, mis asuvad garaažides, parklates ja linnatänavatel), (ii) autopesu ja sellega seonduvate teenuste pakkumine, ja (iii) muud teenused, mida Teenusepakkujad aeg-ajalt Snabb Platvormi vahendusel pakuvad.

Teenusepakkuja

on mistahes ettevõte, mis pakub Klientidele Snabb Platvormi kaudu Teenuseid.

Teenustasu

on see hind ja/või tasu (kohaldumise korral koos vastava tulu- müügi- või muude maksudega), mille Klient kohustub tasuma Teenusepakkujale tellitud Teenuse eest.

Tellimus

on tellimus, mille Klient on esitanud Teenusepakkujale Snabb Platvormi kaudu Teenuse broneerimiseks ja kasutamiseks.

Täiendavad Tingimused

on mistahes täiendavad tingimused, mis kohalduvad konkreetsele Teenusele, mida Snabb Platvormi kaudu pakutakse, või mis on esitatud Teenusepakkuja Teenuse osutamise kohas.

Üldtingimused

on käesolevad tingimused, mis kohalduvad Snabbi ja Kliendi vahelisele suhtele seoses Snabb Platvormi kasutamisega Kliendi poolt.

 1. ÕIGUSLIK RAAMISTIK
  1. Snabb Platvorm võimaldab Kasutajatel broneerida ja tellida Teenusepakkujatelt Teenuseid.
  2. Teenuse osutamiseks Snabb Platvormi vahendusel sõlmitakse otse Kliendi ja Teenusepakkuja vahel Kasutajaleping. Kasutajaleping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Tellimus Snabb Platvormil kinnitatakse.
  3. Snabb Platvormi haldamisel tegutseb Snabb üksnes infoühiskonna teenuse osutajana ning ei ole Kasutajalepingu osapool. Snabb ei ole Teenuste pakkuja ning ei vastuta ühelgi viisil Teenuse osutamise eest.
  4. Lõikes 2.3 toodu ei kohaldu ulatuses, milles Snabb tegutseb ise parkimisteenuse pakkujana teatud parkimiskohtade osas, millisel juhul on Snabb Teenusepakkuja rollis ning talle laienevad vastavad õigused ja kohustused.
  5. Snabb Platvormi haldamisel tegutseb Snabb Teenusepakkujate agendina seoses Kasutajalepingute vahendamisega Teenusepakkujate ja Klientide vahel. Iga Teenusepakkuja on volitanud Snabbit kui agenti Klientidelt vastava Teenusepakkuja nimel makseid vastu võtma ning edastama saadud vahendid Teenusepakkujatele, arvestades kokkulepitud mahaarvamisi.
  6. Lisaks käesolevatele Üldtingimustele võivad konkreetsete Teenuste broneerimisele, tellimisele ja nende eest tasumisele kohalduda Täiendavad Tingimused, mis on konkreetse Teenuse põhised. Vastava Teenuse tellimise korral kinnitab Klient, et ta on lugenud ja aru saanud Täiendavatest Tingimustest ning nõustub nende kohaldamisega.
 2. Snabb PLATVORM
  1. Snabb teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada Teenuste kättesaadavus 24h päevas seitse päeva nädalas, kuid ei taga Teenuste tõrgeteta kättesaadavust. Teenuste kättesaadavus võib olla takistatud muuhulgas nii korraliste kui erakorraliste hooldustööde jaoks.
  2. Snabb võib Snabb Platvormi erinevaid osasid muuta või eemaldada, muuta Snabb Platvormi funktsioone ja omadusi ning lisada või eemaldada Snabb Platvormil olevaid Teenusepakkujaid osaliselt või tervikuna igal ajal ilma eelnevalt teavitamata.
  3. Snabb Platvorm võib sisaldada linke teistele veebilehtedele ja teenustele või kolmandate osapoolte sisule. Snabb ei väljenda seeläbi toetust mistahes lingitud veebilehtedele, kolmandate isikute sisule või teabele, materjalidele, toodetele või teenustele mis asuvad või mis on kättesaadavad nimetatud linkide kaudu. Lingitud veebilehtedele sisenemine ja nende kasutamine, samuti sellistel veebilehtedel oleva või nende kaudu kättesaadava teabe, materjali, toodete ja teenuste kasutamine toimub Kliendi enda vastutusel.
 3. Kasutajakontod
  1. Snabb Platvormile juurdepääsemiseks loob Kasutaja endale kasutajakonto, logib Snabb Platvormile sisse kolmanda osapoole liidese kaudu (näiteks Google, Facebook, Apple vt), mobiilinumbri kaudu või muu meetodi kaudu, mille kasutamist Snabb Platvormi vahendusel võimaldatakse.
  2. Kasutajakonto loomise või Snabb Platvormile sisselogimisega loetakse, et Kasutaja on nõustunud käesolevate Üldtingimustega.
  3. Kasutaja tagab, et kasutajakonto loomisel või Snabb Platvormile sisselogimisel esitatud kogu teave on õige, täpne ja täielik ning et kolmandate isikute kontod, mida sisse logimiseks kasutatakse, kuuluvad Kasutajale.
  4. Kasutaja hoiab kasutajakonto detaile konfidentsiaalsena. Kasutaja teavitab Snabbit mistahes turvanõuete rikkumisest või kasutajakonto autoriseerimata kasutamisest viivitamata pärast vastavast rikkumisest teada saamist.
  5. Kui Kasutaja kahtlustab, et tema Snabb Platvormiga seotud krediitkaart või muu maksevahend on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda pettuste toimepanemiseks, peab Kasutaja Snabbit sellest viivitamata teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei vastuta Snabb mis tahes pettuste eest, mis on Kasutaja krediitkaardiga kolmandate isikute poolt Kasutaja kontol toime pandud.
  6. Juhul kui Snabb Platvormile sisselogimiseks kasutatakse Kasutaja mobiilinumbrit seotakse Kasutaja mobiilinumber konkreetse Kasutaja kontoga ja lisatakse Snabbi andmebaasi. Kui Kasutaja ei kasuta enam nimetatud mobiilinumbrit, peab ta Snabbit sellest viivitamata teavitama, et Kasutaja konto andmeid oleks võimalik anonümiseerida. Kui Kasutaja ei teavita Snabbit mobiilinumbriga seotud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda mobiilinumbri järgmisele isikule, kellel oleks Snabb Platvormile sisse logides võimalik näha Kasutaja andmeid.
 4. Tellimuste esitamine, MAKSMINE JA ARVELDAMINE
  1. Kliendil on võimalik valida ja tellida Snabb Platvormi kaudu Teenuseid. Kliendil ei ole võimalik Tellimusest taganeda ega seda tühistada.
  2. Klient peab tasuma Teenusepakkujale Teenustasu vastavalt Tellimuse kinnitamise hetkel Snabb Platvormil näidatud summas, ning lisaks leppetrahvid või muudatused Teenustasu suuruses, mille tasumiseks võib Klient olla kohustatud vastavalt käesolevatele Üldtingimustele või mistahes Täiendavatele Tingimustele (sealhulgas, kuid mitte ainult vastavalt parkimisteenuse kasutamise tingimustele). Snabb Platvormil toodud Teenustasu võib erineda Teenusepakkuja tegevuskohas näidatud hindadest ja tasudest. Snabb Platvormil näidatud Teenustasu võib aeg-ajalt enne Tellimuse esitamist muutuda.
  3. Snabb on õigustatud rakendama ja nõudma kliendilt leppetrahvi ja muudetud suurusega Teenustasu vastava kalendrikuu lõpus, mille jooksul leidis aset Kliendi tegevus või tegevusetus, mis andis aluse leppetrahvi nõudmiseks või Teenustasu suuruse muutmiseks.
  4. Snabb, tegutsedes Teenusepakkuja agendina, koostab ja väljastab Kliendile Teenusepakkuja nimel arve või informatiivse tšeki Teenustasu eest ning võtab vastu Teenusepakkuja nimel Kliendi makse arvete eest. Snabb on volitatud Teenusepakkuja nimel küsima Kliendilt Teenustasu ning edastama summad (arvestades kokkulepitud mahaarvamisi) vastavale volitajale.
  5. Kõiki makseid teostatakse Kliendi pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on Kasutaja poolt Snabb Platvormile sisestatud. Makseid töödeldakse läbi kolmandast isikust maksevahendaja. Tellimuse kinnitamisega autoriseerib Klient makse oma pangakaardi või muu sobiva maksevahendiga Teenustasu suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa Kliendi pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja Kliendi pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 72h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest.
  6. Enne Teenuse kasutamist teostatakse Kliendi pangakaardilt testmakse, et veenduda makseandmete õigsuses ja kaardi kehtivuses. Parkimisteenuste puhul on testmakse summa võrdne parkimise päevatasuga, autopesuteenuste puhul on testmakse summa 5€. Testmakse tagastatakse Kliendile kohe pärast selle sooritamist.
  7. Kliendi Kasutajalepingust tulenevad maksekohustused loetakse Teenusepakkuja suhtes täidetuks, kui Snabb on kinni pidanud Teenustasu Kliendi krediitkaardil ja on vastava summa Kliendi krediitkaardilt debiteerinud, või kui makse on teostatud muu sobiva maksevahendiga. Kui Teenustasu ei saa Kliendi krediitkaardilt maha võtta, ei edastata Tellimust Teenusepakkujale.
 5. KAEBUSED
  1. Kui Kliendil on Teenuste osas mis tahes kaebusi, soovitatakse Kliendil võtta ühendust otse vastava Teenusepakkujaga kasutades selleks Snabb Platvormil näidatud kontaktandmeid.
  2. Sellest hoolimata võib Klient lisaks informeerida ka Snabbit vastavast kaebusest esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui ühe kuu möödudes vastava Teenuse osutamisest. Sellisel juhul võib Snabb nõuda tõendeid või selgitusi kaebuse asjaolude kohta. Kuigi Snabb ei ole Teenuse pakkujaks ning ei vastuta Teenuse pakkumise eest, võib Snabb üritada vahendada Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõbraliku lahenduse leidmist.
 6. TÜHISTAMINE JA KASUTAMISE PEATAMINE
  1. Snabb on õigustatud eemaldama Kliendi Snabb Platvormilt koheselt ja/või keelduda Tellimustest või need tühistada, kui Klient kuritarvitab Snabb Platvormi või tekitab sellele kahju, kui Snabbil on mõistlik alus arvata, et Klient on Snabb Platvormi kasutamise käigus toime pannud pettuse või kui Klient ei täida muul viisil oma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi.  
 7. LITSENTSEERIMINE, INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED JA ANDMETÖÖTLUS
  1. Registreerudes Snabb Platvormil annab Snabb Kasutajale tagasivõetava, mitteeksklusiivse, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Snabb Platvormi kasutamiseks Teenuste tellimise ja nende eest tasumise eesmärgil.
  2. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse Snabbi poolt või nimel Üldtingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas Snabb Platvorm ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad Snabbile. Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või muul viisil tuvastada Snabb Platvormi või mis tahes muu Baringu kasutatava tarkvara lähtekoodi või kasutada mis tahes Snabb Platvormi andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui Snabb Platvormi ettenähtud eesmärgil kasutamine. Kasutaja võib Snabb Platvormi kasutada üksnes oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.
  3. Kasutajate ja Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud Privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad Snabb Platvormil.
 8. VASTUTUS
  1. Teenusepakkuja vastutab ainuisikuliselt mistahes tellitud Teenuse ja sellel esineda võivate puuduste või sellega seotud probleemide eest ning mistahes teiste Kasutajalepingu täitmise puudujääkide eest ning Snabb ei võta selle eest mingit vastutust.
  2. Snabb Platvormi pakutakse Kasutajale ainult „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel. Snabb ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Snabb Platvormil. Snabb ei anna mistahes kinnitusi, garantiisid ega lubadusi seoses Snabb Platvormi omaduste, funktsioonide ja kvaliteediga, sealhulgas seoses äratuntavate või varjatud puuduste esinemisega ja sobivusega tavaliseks või spetsiifiliseks eesmärgiks.
  3. Snabb ja Klient vastutavad teisele poolele mistahes alusel (sealhulgas Üldtingimuste või muul alusel) tekkinud kahju eest üksnes otsese varalise kahju ulatuses. Kumbki pool ei vastuta mistahes saamata jäänud tulu, ärivõimaluse kaotamise, oodatud säästu või kasumi või mistahes muu kaudse kahju eest.
  4. Snabbi kogu vastutus Kliendi ees seoses Snabb Platvormi kasutamisega või muul alusel on piiratud summaga, mis vastab Kliendi poolt nõude tekkimisele eelnenud viimase kuue kuu jooksul makstud Teenustasude summaga.
  5. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu juhul, kui kahju põhjustatakse tahtluse või raske hooletuse tõttu.
 9. MUUD SÄTTED
  1. Snabb jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Üldtingimustes, laadides muudetud Üldtingimused üles Snabb Platvormile ning teavitades sellest kõiki Kasutajaid kasutades selleks Kasutaja poolt sisselogimisel avaldatud e-posti aadressi või telefoninumbrit. Snabb on õigustatud tegema muudatusi ka Täiendavates Tingimustes, teavitades sellest Kliente (juhul kui teavitamine on asjakohane).
  2. Snabb Platvormi kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti materiaalõigust. Tarbijast Kliendil on lisaks võimalik kasutada talle kohalduvast õigusest imperatiivselt tulenevaid õigusi.
  3. Juhul kui Üldtingimustest tulenevat vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus, Tallinnas, Eestis. Tarbijast Kliendi puhul määratakse kohtualluvus vastavalt tarbija suhtes imperatiivselt kohalduvatele sätetele.
  4. Kui Üldtingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik ingliskeelne versioon.


Snabb OÜ

ask@snabb.xyz
+372 5811 4001
Peterburi tee 49, Tallinn 11415

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: