Isikuandmete töötlemine

  1. Mõisted. Käesolevate tingimuste tähenduses on „Isikuandmed“ on füüsilise isiku nimi ja tema identifitseerimist võimaldavad andmed (nimi, isikukood, sünniaeg), isikut tõendava dokumendi andmed, kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber), pangakonto ning muud isikuandmed, mis on Barking OÜ-le teatavaks saanud. Kui käesolevates tingimustes pole määratud teisiti, on muudel suuralgustähega mõistetel on Barking OÜ Üldtingimustes antud tähendus.
  2. Isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest;
  3. Eesmärgid. Isikuandmete töötlemise põhieesmärgid on Parkimiskoha valdajate ja Kasutajate identifitseerimine, Parkimiskoha valdajate ja Kasutajatega suhtlemine, Barking OÜ poolt Üldtingimustega enesele võetud kohustuste täitmine ja Teenuse osutamine, Barking OÜ toodete ja teenuste pakkumiste edastamine, kliendibaasi haldamine ja analüüsimine teenuste ja toodete kättesaadavuse, valiku, kvaliteedi jmt parandamiseks, maksekohustuse täitmise tagamine, ning pakkumiste tegemine, kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine ja maksekohustuse täitmise tagamine.
  4. Teiste allikate kasutamine. Lisaks Parkimiskoha valdaja ja Kasutaja poolt avaldatud Isikuandmetele on Barking OÜ-l õigus kontrollida ja täiendada Parkimiskoha valdaja ja/või Kasutaja isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.
  5. Barking OÜ teeb koostööd isikutega, kellele ta võib edastada (ja küsida, vastu võtta) vastava koostöö raames ja eesmärgil Parkimiskoha valdaja või Kasutajaga seotud andmeid, sh Isikuandmeid. Sellisteks isikuteks võivad olla kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT-partnerid, arveldusteenuseid, postiteenuseid või muid teenuseid ja tooteid vahendavad või osutavad isikud jms asutused ja organisatsioonid. Barking OÜ ei võõranda, rendi ega anna Parkimiskoha valdaja või Kasutajaga seotud andmeid muul viisil kolmandatele isikutele üle või nende kasutusse.
  6. Andmesubjekti õigused. Isikuandmete töötlemisel on Parkimiskoha valdajal ja Kasutajal kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.
  7. Säilitamine. Barking OÜ-l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks
  8. Isikuandmete töötlemine. Parkimiskoha valdajal ja Kasutajal on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kui Parkimiskoha valdaja või Kasutaja leiab, et Barking OÜ on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Barking OÜ poole. Parkimiskohavaldajal või Kasutajal on igal ajal õigus pöörduda oma Isikuandmetest tulenevate õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Snabb OÜ

ask@snabb.xyz
+372 5811 4001
Peterburi tee 49, Tallinn 11415

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: