Snabb platformos privatumo politika

Šią Privatumo politiką priima „"Barking OÜ“ (registro kodas 12801774, adresas Pärnu mnt 148, Talinas, 11317, Estija, el. paštas info@Snabb.ee) (toliau – „Snabb“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“). „Snabb“ yra „Snabb“ platformos (toliau – Platforma) savininkė ir operatorė, informacinės visuomenės paslaugų teikėja, teikianti paslaugas interneto svetainėje https://www.Snabb.ee/ ir mobiliojoje programėlėje, suteikiančią galimybę Klientams (kitaip – jūs arba duomenų subjektas) per Platformą rezervuoti ir užsakyti automobilių stovėjimo vietas, plovyklos paslaugas ir kitas su automobiliais susijusias paslaugas (toliau visos kartu – Paslaugos), kurias siūlo atitinkami paslaugų teikėjai (toliau – Teikėjai).

Jei šioje Privatumo Politikoje neapibrėžta kitaip, Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 4 straipsnyje.

Kadangi šioje Privatumo politikoje išdėstyti jūsų asmens duomenų tvarkymo „Snabb“ principai, kai naudojatės mūsų Platforma, atidžiai perskaitykite Privatumo politiką. Jei turite klausimų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, arba norite pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis kontaktiniais duomenimis, nurodytais toliau esančiame skyriuje „Kontaktai“.

1.     APIBRĖŽIMAI

„Duomenų subjektas“

Fizinis asmuo, kuris naudojasi Platforma arba kurio asmens duomenis tvarko „Snabb“.

„Duomenų valdytojas“

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

„Duomenų tvarkytojas“

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

„Asmens duomenys“

Bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta; fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, ypač remiantis tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie buvimo vietą ar tinklo identifikatorius, arba remiantis viena ar daugiau fizinių, fiziologinių, genetinių, psichinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių tapatybių.

„Apdorojimas“

Bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, paieška, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip padarant juos prieinamus, sulyginimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

„Sąlygos“

Bendrosios „Snabb“ Platformos sąlygos arba bet kokios kitos sąlygos ar naudojimo sąlygos, taikomos Duomenų subjektų naudojimuisi Platforma.

1.     KODĖL TVARKOME ASMENS DUOMENIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

1.        

1.     Kai nusprendžiate naudotis mūsų Platforma, turime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad Paslaugų teikėjai galėtų siūlyti jums (duomenų subjektui) Paslaugas per mūsų Platformą.

2.     Tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums tiesiogiai pateikiate naudodamiesi mūsų Platforma.

3.     Asmens duomenis, kuriuos mums tiesiogiai pateikiate, taip pat tvarkome, jei kreipiatės į mus dėl užklausos ar klausimo per Platformą arba bet kuriuo kitu kanalu (pvz., siųsdami el. laišką). Tokiu atveju tvarkome užklausoje nurodytus jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek būtina, kad galėtume jums atsakyti.

4.     Asmens duomenys, kuriuos tvarkome apie jus jums naudojantis mūsų Platforma, gali apimti šiuos duomenis apie jus:

1.     bendrą asmeninę informaciją: vardą ir pavardę, kuriuos mums atskleidžiate registruodamiesi kaip naudotojas mūsų Platformoje arba užsisakydami bet kokias Paslaugas per Platformą;

2.     kontaktinius duomenis: el. pašto adresą, kurį mums atskleidžiate registruodamiesi kaip naudotojas mūsų Platformoje arba užsisakydami bet kokias Paslaugas per Platformą;

3.     automobilio duomenis: automobilio valstybinį numerį ir jo buvimo vietą Paslaugos teikimo metu, kuriuos atskleidžiate mums per mūsų Platformą;

4.     mokėjimo duomenis: jei pasirinkote mokėjimą kreditine kortele, nurodomas kreditinės kortelės tipas (Visa / Master), kodas (unikalus „Everypay“ kortelės identifikatorius), kortelės turėtojo vardas ir pavardė, keturi paskutiniai kreditinės kortelės numeriai, kortelės galiojimo pabaigos mėnuo ir metai;

5.     naudojimosi duomenis: renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės Platforma, pavyzdžiui, kiek kartų naudojotės tam tikromis Paslaugomis (automobilių stovėjimo aikštelėmis, automobilių plovimo paslaugomis ir pan.), kad galėtume keisti ir geriau pritaikyti Platformą ir pasiūlyti jums įvairių nuolaidų.

1.     KOKS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS?

1.        

1.     Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėte naudotis Platforma ir kad Teikėjai galėtų jums pateikti informaciją apie savo teikiamas Paslaugas, kad galėtumėte rezervuoti ir užsakyti Paslaugas, sudaryti Naudotojo sutartis su Teikėjais ir sumokėti už Paslaugas (perskaitykite Sąlygas). Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6-1 straipsnio b punktas, t. y. duomenų tvarkymas būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

2.     Tam tikrais konkrečiais atvejais taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina dėl mūsų teisėtų interesų, kurių siekiame. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6-1 straipsnio f punktas. Tokiu atveju užtikriname, kad duomenų tvarkymas yra proporcingas ir kad atlikome poveikio teisėtiems interesams vertinimą. Pavyzdžiui, siekdami savo teisėto intereso analizuojame, kaip Klientai naudojasi mūsų Paslaugomis ir Platforma, kad galėtume teikti geresnes paslaugas.

3.     Tam tikrais konkrečiais atvejais jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti remdamiesi jūsų sutikimu. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6-1-(a) straipsnis. Tokiais atvejais jūsų asmens duomenis tvarkome sutikime, kurį mums suteikėte, nurodytomis sąlygomis.

4.     Be to, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, kai tai būtina siekiant laikytis mums taikomų teisinių prievolių, pavyzdžiui, apskaitos tikslais pagal taikomus apskaitos teisės aktus. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6-1 straipsnio c punktas.

5.     Tiksliau, tvarkydami jūsų asmens duomenis remiamės šiais teisiniais pagrindais:

 

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tipai

Kaip gavome asmens duomenis

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Saugojimo laikotarpis

Leidimas duomenų subjektui sukurti naudotojo paskyrą Platformoje.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, automobilio duomenys

Tiesiogiai iš kiekvieno duomenų subjekto.

Sutarties su duomenų subjektu vykdymas pagal Sąlygas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Nutraukus sutartinius santykius su duomenų subjektu pagal Sąlygas – teisėtas „Snabb“ interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Sutarties su duomenų subjektu pagal Sąlygas galiojimo laikotarpiu.

 

Nutraukus sutartį su duomenų subjektu pagal Sąlygas – 3 metus, remiantis mūsų teisėtu interesu, iki taikomuose teisės aktuose nustatytų senaties terminų pabaigos.

Leidimas duomenų subjektui naudotis Platforma, kad jis galėtų užsisakyti ir sumokėti už Paslaugas per Platformą.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, automobilio duomenys, vieta, kurioje naudojamasi Paslaugomis (pvz., automobilių stovėjimo aikštelės vieta arba vieta, kurioje naudojamasi automobilių plovyklos paslauga), bet kokia kita informacija, kurią duomenų subjektas pateikia mums naudodamasis Paslaugomis per Platformą.

Tiesiogiai iš kiekvieno duomenų subjekto.

Sutarties su duomenų subjektu vykdymas pagal Sąlygas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

Nutraukus sutartinius santykius su duomenų subjektu pagal Sąlygas – teisėtas „Snabb“ interesas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Sutarties su duomenų subjektu pagal Sąlygas galiojimo laikotarpiu.

 

Nutraukus sutartį su duomenų subjektu pagal Sąlygas – 3 metus, remiantis mūsų teisėtu interesu, iki taikomuose teisės aktuose nustatytų senaties terminų pabaigos.

Atsakymas į duomenų subjekto užklausas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas ir kiti asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai, taip pat jei kreipiatės į mus dėl užklausos ar klausimo per Platformą arba kitu kanalu (pvz., siųsdami el. laišką).

Tiesiogiai iš kiekvieno duomenų subjekto.

Norint patenkinti duomenų subjekto prašymą ir mūsų teisėtą interesą – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Iki pateikto prašymo senaties termino pabaigos. Paprastai toks terminas yra 3 metai.

Rinkodaros turinio teikimas duomenų subjektui per Platformą.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas; statistiniai duomenys apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir Platforma.

Tiesiogiai iš kiekvieno duomenų subjekto; „Snabb“ renka statistinius duomenis apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir Platforma.

Duomenų subjekto sutikimas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Iki sutikimo atšaukimo.

1.     KADA DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

1.        

1.     Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su tam tikromis trečiosiomis šalimis tik tiek, kiek tai būtina mūsų paslaugoms per Platformą teikti.

2.     Užsisakius Paslaugas per Platformą, jūsų asmens duomenimis dalijamės su konkrečiu Paslaugų teikėju, teikiančiu jums Paslaugas per Platformą, su kuriuo per Platformą sudarėte Naudotojo sutartį (-is). Asmens duomenys, kuriais dalijamasi su Paslaugų teikėjais, apima šiuos duomenis: jūsų vardą ir pavardę, telefono numerį, automobilio valstybinį numerį, spalvą, markę, automobilio buvimo vietą Paslaugos teikimo metu (adresą, koordinates) ir užsakytų Paslaugų sąrašą.

3.     Jūsų asmens duomenimis taip pat galime dalytis su trečiosios šalies tiekėjais, teikiančiais mums paslaugas, pvz., IT tiekėjais ar kitais paslaugų teikėjais. Šios Privatumo politikos priėmimo metu naudojamės šių paslaugų teikėjų paslaugomis:

 

1.     Duomenų saugojimui ir duomenų centro paslaugoms naudojame „Amazon Web Services, Inc.“. Naudojame ES esančius „Amazon“ duomenų centrus. „Amazon Web Services“ Privatumo sąlygas galite rasti čia: https://aws.amazon.com/privacy/;

2.     Mokėjimo paslaugas teikia „EveryPay, AS“, kad galėtumėte atlikti mokėjimus už Paslaugas per Platformą. Bendrovės „EveryPay, AS“ Privatumo sąlygas galima rasti adresu https://every-pay.com/privacy-policy/;

3.     Mokėjimo paslaugas teikia „Adyen N.V.“, kad galėtumėte atlikti mokėjimus už Paslaugas per Platformą. „Adyen N.V.“ Privatumo sąlygas galima rasti adresu https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

4.     Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti į trečiąsias šalis, t. y. šalis, nepriklausančias ES/EEE erdvei, šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Perduodami jūsų asmens duomenis į trečiąsias šalis, užtikrinsime, kad perdavimui būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR ir kad būtų apsaugotos jūsų teisės, pavyzdžiui, Komisijos pavyzdinės sutartys dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis (t. y. standartinės sutarčių sąlygos) pagal Sprendimą 2004/915/EB ir (arba) 2010/87/ES. Toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis galite paprašyti apsaugos priemonių, kurias taikome asmens duomenų perdavimui, kopijos.

1.     KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?  

1.        

1.     „Snabb“ nelaiko asmens duomenų ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslais arba pagal galiojančius įstatymus.

2.     Su sutartimis susiję asmens duomenys gali būti saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir remiantis mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą iki taikytinuose teisės aktuose nustatytų senaties terminų pabaigos. Todėl paprastai „Snabb“ saugo jūsų asmens duomenis tol, kol jie reikalingi Paslaugoms teikti jūsų ir „Snabb“ sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po sutarties galiojimo laikotarpio. Atsižvelgiant į tai, paprastai, jei trejus metus nesinaudojate mūsų Platforma (trejus metus neprisijungėte prie savo profilio mūsų Platformoje), jūsų profilis ir visi jame esantys asmens duomenys bus ištrinti, išskyrus atvejus, kai turime teisinį pagrindą saugoti jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką.  

3.     Pagal Apskaitos įstatymą apskaitos dokumentus galime saugoti septynerius metus.

4.     Konkretesnės sąlygos, susijusios su jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiais, pateiktos 3 skyriuje esančioje lentelėje.

1.     KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, tvarkymo ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias galiojančius įstatymus. Šios priemonės apima, be kita ko, tinkamų kompiuterių saugumo sistemų įdiegimą, popierinio ir elektroninio formato bylų apsaugą techninėmis ir loginėmis priemonėmis, prieigos prie dokumentų ir pastatų kontrolę ir apribojimą.

1.     SLAPUKAI

1.        

1.     Mūsų Platformoje naudojami slapukai. Į šį skyrių įtraukta mūsų slapukų politika (toliau – Slapukų politika), kuri taikoma, kai naudojatės Platforma.

2.     Slapukai – tai maži duomenų failai, kuriuos svetainė išsaugo jūsų standžiajame diske. Slapukai padeda mums stebėti ir tobulinti mūsų Platformos funkcionalumą ir naudojimą bei jūsų patirtį Platformoje. Slapukus naudojame siekdami nustatyti, kurios sritys ir funkcijos yra populiarios, ir skaičiuoti apsilankymus mūsų Platformoje, kad atpažintume jus kaip grįžtantį lankytoją ir pritaikytume jūsų patirtį Platformoje pagal jūsų pageidavimus. Taip pat galime naudoti slapukus nukreipimo ar reklamos tikslais.

3.     Savo Platformoje naudojame tokio tipo slapukus:

 

1.     Griežtai reikalingus slapukus, kurie yra būtini, kad galėtumėte naudotis ir naršyti Platformoje bei naudotis Platformos funkcijomis.

2.     Funkcinius slapukus, kuriuose įrašoma informacija apie jūsų atliktus pasirinkimus ir kurie padeda pritaikyti Platformą. Funkciniai slapukai įsimena jūsų pasirinkimus, pvz., pasirinktą kalbą, šalį ar kitus internetinius nustatymus, ir teikia jūsų pasirinktas suasmenintas ar patobulintas funkcijas, kad kitą kartą apsilankius nereikėtų iš naujo įvesti visos šios informacijos.

3.     Statistikos slapukus, kuriuose įrašoma informacija apie tai, kaip naudojama mūsų Platforma, kad sužinotume, kaip dažnai lankomasi mūsų Platformoje, kur mūsų Platformoje lankytojai praleidžia daugiausia laiko, kaip dažnai jie naudojasi puslapiu ar puslapio dalimi; tai leidžia mums padaryti mūsų Platformos struktūrą, navigaciją ir turinį kuo patogesnius vartotojui.

4.     Reklamos slapukus, padedančius įvertinti reklamos kampanijų pristatymą ir efektyvumą bei apriboti reklamos rodymo kartų skaičių. Trečiųjų šalių tikslinės reklamos slapukus jūsų įrenginyje gali talpinti trečiųjų šalių reklamuotojai, skelbimų tinklai, duomenų mainai, rinkodaros analizės ir kiti paslaugų teikėjai.

4.     Platformoje naudojami šie konkretūs slapukai:

Slapukas

Aprašymas

Trukmė

Rūšis

_ga

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas lankytojo, sesijos, kampanijos duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimui sekti, kad būtų galima parengti svetainės analizės ataskaitą. Slapukuose informacija saugoma anonimiškai, o unikaliems lankytojams identifikuoti priskiriamas atsitiktinai sugeneruotas numeris.

2 metai

Analitinis

_gid

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas informacijai apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, saugoti ir padeda sukurti analitinę ataskaitą apie svetainės veiklą. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kurio jie atvyko, ir anonimiškai aplankytus puslapius.

1 diena

Analitinis

_gat

Šį slapuką įdiegia „Google Universal Analytics“, kad sumažintų užklausų spartą ir apribotų duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse.

1 minutė

Veikimo

_gcl_au

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad suprastų naudotojų sąveiką su svetaine.

2 mėnesiai

Analitinis

test_cookie

Šį slapuką įdiegė doubleclick.net. Šio slapuko paskirtis – nustatyti, ar naudotojų naršyklė palaiko slapukus.

15 minučių

Reklaminis

_fbp

Šį slapuką įdiegė „Facebook“, kad po apsilankymo šioje svetainėje būtų galima pateikti reklamą, kai jie yra „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, naudojančioje „Facebook“ reklamą.

2 mėnesiai

Reklaminis

fr

Šį slapuką įdiegė „Facebook“, kad naudotojams būtų rodomos atitinkamos reklamos ir būtų galima vertinti bei tobulinti reklamas. Šis slapukas taip pat seka naudotojo elgesį žiniatinklyje svetainėse, kuriose yra „Facebook“ pikselis arba „Facebook“ socialinis papildinys.

2 mėnesiai

Reklaminis

1.        

1.     Galite bet kada ištrinti arba užblokuoti Platformos slapukus per savo naršyklės nustatymus. Tačiau kai kurie slapukai gali būti būtini Platformos funkcionalumui užtikrinti. Todėl suprantate, kad užblokavus arba ištrynus slapukus kai kurios Platformos funkcijos gali veikti netinkamai.

2.     Daugiau bendros informacijos apie slapukus, įskaitant seanso ir nuolatinių slapukų skirtumus, rasite www.allaboutcookies.org.

3.     Jei turite klausimų dėl Slapukų politikos, galite susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

1.     JŪSŲ TEISĖS

1.        

1.     „Snabb“ siekia užtikrinti, kad jums visada būtų garantuojamos visos duomenų subjekto teisės, kylančios pagal galiojančius įstatymus. Visų pirma jūs, kaip duomenų subjektas, turite:

1.     teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos „Snabb“ tvarko apie jus;

2.     teisę reikalauti, kad „Snabb“ ištaisytų netikslius jūsų asmens duomenis;

3.     teisę reikalauti, kad „Snabb“ ištrintų jūsų asmens duomenis ir (ar) apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei neturime galiojančio teisinio pagrindo juos tvarkyti;

4.     teisę gauti savo tvarkomus asmens duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;

5.     teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

2.     Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, galite kreiptis ir pateikti skundą jūsų jurisdikcijai priklausančiai priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos inspekcija Estijoje, adresas Tatari 39, Talinas 10134, info@aki.ee arba kitai jūsų jurisdikcijoje esančiai kompetentingai institucijai).

1.     TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šiai Privatumo politikai taikomi Estijos Respublikos įstatymai. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šios Privatumo politikos, sprendžiami Estijos Respublikos Harju apygardos teisme, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus turite teisę kreiptis į savo gyvenamosios vietos teismą.

1.     KONTAKTAI

Jei turite kokių nors klausimų apie šią Privatumo politiką arba Slapukų naudojimo politiką, jei jums kyla abejonių dėl to, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, ar norite pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, galite susisiekti su mumis el. paštu arba raštu, naudodami šią kontaktinę informaciją:

Snabb OÜ

el. pašto adresas: info@Snabb.ee 

adresas: Peterburi tee 49, 11317 Talinas, Estija

 

UAB Enitsa

info@snabb.xyz
+370 6747 1642

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Snabb website uses cookies. They help us analyse the data, gather statistics and build a better site for you.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: