Bendrosios Snabb platformos sąlygos

Šios Bendrosios sąlygos taikomos visiems „Snabb“ ir Naudotojo santykiams, susijusiems su „Snabb“ Platformos (kaip apibrėžta toliau) naudojimu, taip pat tam tikriems per „Snabb“ Platformą sudarytų Naudotojo sutarčių (kaip apibrėžta toliau) aspektams. Registruodamasis „Snabb“ Platformoje, Naudotojas sutinka su šių Bendrųjų sąlygų taikymu ir turiniu.

1.     APIBRĖŽIMAI

„Papildomos sąlygos“

reiškia bet kokias papildomas sąlygas, taikomas konkrečiai Paslaugai, kurios pateikiamos per „Snabb“ Platformą arba Paslaugos teikėjo Paslaugos teikimo vietoje.

„Snabb“

reiškia „Barking OÜ“, registracijos kodas 12801774, adresas Pärnu mnt 148, Talinas 11317, Estija.

„Snabb“ Platforma“

reiškia mobiliąją programėlę ir susijusią Platformą, įskaitant interneto svetainę adresu https://www.Snabb.ee, kurią „Snabb“ valdo kaip informacinės visuomenės paslaugą ir virtualią prekyvietę, kuri (i) suteikia galimybę dalyvaujantiems Teikėjams teikti informaciją apie jų teikiamas Paslaugas Naudotojams, kad Naudotojai galėtų rezervuoti ir užsakyti Paslaugas, sudaryti Naudotojų sutartis su Teikėjais ir sumokėti už Paslaugas, ir (ii) atlieka tam tikras kitas „Snabb“ kartais teikiamas funkcijas, pavyzdžiui, suteikia galimybę patekti į uždaras automobilių stovėjimo aikšteles.

„Klientas“

reiškia bet kurį „Snabb“ Platformos Naudotoją, kuris per „Snabb“ Platformą pateikė Užsakymą ir sudarė Naudotojo sutartį su Teikėju.

„Bendrosios sąlygos“

reiškia šias sąlygas, taikomas „Snabb“ ir Kliento santykiams, susijusiems su Kliento naudojimusi „Snabb“ Platforma.

„Užsakymas“

reiškia užsakymą, kurį Klientas pateikė Paslaugų teikėjui per „Snabb“ Platformą, kad užsisakytų ir naudotųsi Paslauga.

„Teikėjas“

reiškia subjektą, siūlantį savo Paslaugas Klientams per „Snabb“ Platformą.

„Paslauga“

reiškia Teikėjo per „Snabb“ Platformą teikiamą paslaugą, įskaitant (i) automobilių stovėjimo vietų suteikimą vairuotojams (įskaitant stovėjimo vietas garažuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir miesto gatvėse), (ii) automobilių plovimo ir susijusių paslaugų teikimą vairuotojams ir (iii) kitas paslaugas, kurias Teikėjai kartais siūlo per „Snabb“ Platformą.

„Aptarnavimo mokestis“

reiškia kainą ir (arba) mokestį (kartu su taikomais pridėtinės vertės, pardavimo ar kitais mokesčiais, jei taikoma), kurį Klientas turi sumokėti Teikėjui už užsakytą Paslaugą.

„Naudotojo sutartis“

reiškia per „Snabb“ Platformą Kliento ir Teikėjo sudarytą sutartį dėl Kliento užsakytos Paslaugos teikimo konkrečiomis per Snabb Platformą pateiktomis tokioms Paslaugoms taikomomis sąlygomis.

„Naudotojas“

reiškia bet kurį asmenį, užregistravusį naudotojo paskyrą „Snabb“ Platformoje ir besinaudojantį „Snabb“ Platformos paslaugomis per šią naudotojo paskyrą.

1.     TEISINIS PAGRINDAS

1.     „Snabb“ Platformoje Naudotojai gali užsisakyti ir užsakyti Paslaugas iš Teikėjų.

2.     Teikiant Paslaugas per „Snabb“ Platformą, Naudotojo sutartis sudaroma tiesiogiai tarp Kliento ir Teikėjo. Vartotojo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai užsakymas patvirtinamas „Snabb“ Platformoje.

3.     Naudodama „Snabb“ Platformą, „Snabb“ veikia tik kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėja ir nėra Naudotojo sutarties šalis. „Snabb“ nėra Paslaugų teikėjas ir niekaip neatsako už Paslaugų teikimą.

4.     2.3 punktas netaikomas, jei pati „Snabb“ veikia kaip automobilių stovėjimo paslaugų teikėja tam tikrose automobilių stovėjimo vietose, tokiu atveju „Snabb“ laikoma teikėju, turinčiu atitinkamas teises ir pareigas.

5.     Naudodama „Snabb“ Platformą, „Snabb“ veikia kaip Paslaugų teikėjų atstovas ir tarpininkauja Paslaugų teikėjams ir Klientams sudarant Naudotojų susitarimus. Kiekvienas paslaugų teikėjas įgaliojo „Snabb“, kaip agentą, gauti mokėjimus iš klientų atitinkamo užsakovo vardu ir gautas lėšas, atsižvelgiant į sutartus atskaitymus, perduoti paslaugų teikėjams.

6.     Be šių Bendrųjų sąlygų, konkrečių Paslaugų rezervavimą, užsakymą ir mokėjimą už jas gali reglamentuoti konkrečiai tokioms Paslaugoms taikomos Papildomos sąlygos. Užsakydamas tokias Paslaugas Klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Papildomas sąlygas ir sutinka jų laikytis.

2.     „SNABB“ PLATFORMA

1.     „Snabb“ deda reikiamas pastangas, kad Paslaugomis būtų galima naudotis 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, tačiau negarantuoja, kad prieiga bus nepertraukiama. Prieiga gali būti nutraukta, be kita ko, dėl planuotos ir neplanuotos techninės priežiūros.

2.     „Snabb“ gali bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ar pašalinti įvairias „Snabb“ Platformos dalis, keisti jos funkcijas ir iš dalies ar visiškai įtraukti ar pašalinti „Snabb“ Platformoje dalyvaujančius Teikėjus.

3.     Platformoje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar paslaugas arba į trečiųjų šalių turinį. „Snabb“ neremia jokių tokių nurodytų svetainių ar trečiosios šalies turinio, taip pat informacijos, medžiagos, produktų ar paslaugų, esančių nurodytose svetainėse ar pasiekiamų per jas. Prieiga prie susietų svetainių ir naudojimasis jomis, įskaitant informaciją, medžiagą, produktus ir paslaugas, esančias susietose svetainėse arba prieinamas per susietas svetaines, yra tik Kliento rizika.

3.    VARTOTOJŲ PASKYROS


1.     Norėdamas prisijungti prie „Snabb“ Platformos, Vartotojas turi užsiregistruoti arba prisijungti per trečiųjų šalių sąsajas (pvz., „Google“, „Facebook“, „Apple“ ar kt.), mobiliojo telefono numerį arba bet kokiu kitu Platformoje pateiktu būdu.

2.     Laikoma, kad užsiregistruodamas arba prisijungdamas Naudotojas sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

3.     Naudotojas privalo užtikrinti, kad bet kokia informacija, pateikta registruojantis ar prisijungiant, būtų teisinga, tiksli ir išsami ir kad trečiosios šalies paskyros, naudojamos registruojantis ar prisijungiant, priklausytų Naudotojui.

4.     Naudotojas privalo saugoti konfidencialią naudotojo paskyros informaciją. Sužinojęs apie bet kokį saugumo pažeidimą ar neleistiną naudojimąsi paskyra, Naudotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti „Snabb“.

5.     Jei Naudotojas įtaria, kad jo(s) kreditinė kortelė ar kitas mokėjimo būdas, susietas su „Snabb“ Platforma, buvo pavogtas ir (arba) trečioji šalis juo naudojasi apgaulės būdu, Naudotojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti „Snabb“. Iki tokio pranešimo gavimo „Snabb“ nebus atsakinga už bet kokį nesąžiningą Naudotojo kredito kortelės ar kito mokėjimo būdo panaudojimą Naudotojo paskyroje.

6.     Jei registruojantis arba prisijungiant naudojamas Naudotojo mobiliojo telefono numeris, toks numeris bus susietas su atitinkama Naudotojo paskyra ir įtrauktas į „Snabb“ duomenų bazę. Jei Naudotojas nebenaudoja mobiliojo telefono numerio, jis turi nedelsdamas pranešti apie tai „Snabb“, kad Naudotojo paskyros duomenys būtų nuasmeninti. Jei Naudotojas nepraneša bendrovei „Snabb“ apie savo numerio pasikeitimą, mobiliojo ryšio operatorius gali perduoti tą patį mobiliojo ryšio numerį kitam asmeniui, kuris, naudodamasis „Snabb“ Platforma, gali matyti Naudotojo duomenis.

4.     PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI

1.     Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti Paslaugas per „Snabb“ Platformą. Klientas negali atsisakyti arba atšaukti Užsakymo.

2.     Klientas turi sumokėti Paslaugų teikėjui Aptarnavimo mokestį, kurio dydis nurodytas „Snabb“ Platformoje patvirtinus Užsakymą, kartu su visomis baudomis ar Aptarnavimo mokesčio korekcijomis, kurias Klientas turi sumokėti pagal šias Bendrąsias sąlygas ar bet kurias Papildomas sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, Parkavimo paslaugų teikimo sąlygomis). Aptarnavimo mokestis „Snabb“ Platformoje gali skirtis nuo Paslaugų teikėjo vietoje taikomų mokesčių ir kainų. Aptarnavimo mokestis „Snabb“ Platformoje gali skirtis nuo Paslaugų teikėjo vietoje taikomų mokesčių ir kainų.

3.     „Snabb“ turi teisę taikyti ir išieškoti iš Kliento baudas ar Paslaugų mokesčio koregavimus to kalendorinio mėnesio, kurį įvyko Kliento veiksmai ar aplaidumas, dėl kurių atsirado tokie papildomi mokėjimai, pabaigoje.

4.     „Snabb“, veikdama kaip Paslaugų teikėjo atstovas, Paslaugų teikėjo vardu parengia ir išrašo Klientui sąskaitas faktūras arba informacinius kvitus už Aptarnavimo mokestį ir priima Kliento mokėjimus Paslaugų teikėjo vardu. „Snabb“ yra įgaliota Paslaugų teikėjo vardu surinkti Aptarnavimo mokestį iš Kliento ir persiųsti šias sumas (atskaičius sutartus atskaitymus) atitinkamam užsakovui.

5.     Visi mokėjimai yra atliekami Kliento mokėjimo kortele arba kitais Kliento „Snabb“ Platformoje aktyvuotais mokėjimo būdais. Mokėjimai atliekami per trečiosios šalies mokėjimų tvarkytoją. Patvirtindamas Užsakymą, Klientas leidžia atlikti mokėjimą savo mokėjimo kortele arba kitu reikalavimus atitinkančiu mokėjimo būdu, nurodydamas taikomo Aptarnavimo mokesčio dydį, ir atitinkama suma rezervuojama mokėjimo kortelėje arba kitu mokėjimo būdu. Su Užsakymu susijęs mokėjimas atliekamas ir nurašomas iš Kliento mokėjimo kortelės arba kitais mokėjimo būdais per 72 valandas nuo Užsakymo patvirtinimo.

6.      Kliento mokėjimo įsipareigojimai, atsiradę pagal Naudotojo sutartis, laikomi įvykdytais atitinkamai Paslaugų teikėjo atžvilgiu, kai mokėjimas atliekamas „Snabb“ ir nurašomas nuo Kliento kredito kortelės arba naudojant kitą mokėjimo būdą. Jei Aptarnavimo mokestis negali būti rezervuotas Kliento kredito kortele arba kitu mokėjimo būdu, Užsakymas neperduodamas Paslaugų teikėjui.

7.   Bandomasis mokėjimas: prieš naudojantis bet kokiomis automobilių stovėjimo aikštelės ar automobilių plovimo paslaugomis, bus atliktas bandomasis mokėjimas, siekiant patikrinti mokėjimo informaciją: ar mokėjimo kortelė galiojanti ir joje pakanka lėšų. Bandomoji įmokos suma už parkavimo paslaugas prilygs paros parkavimo įkainiui, jeigu aikštelėje paros parkavimo mokėsčio nėra, taikomas 10 eur. bandomasis mokėjimas. Automobilių plovimo paslaugos bandomasis mokėjimas siekia – 5 eurus. Patikrinus mokėjimo informaciją, bankas rezervuotus pinigus grąžins.

8.         Kreiptis dėl pinigų grąžinimo už nesuteiktas ar nekokybiškai suteiktas paslaugos galima per 14 kalendorinių dienų nuo naudojimosi paslaugomis pradžios.


5.     SKUNDAI

1.     Jei Klientas turi kokių nors nusiskundimų dėl Paslaugų, jis raginamas tiesiogiai kreiptis į Paslaugų teikėją, naudodamasis Platformoje pateikta kontaktine informacija.

2.     Tačiau Klientas taip pat gali apie tai informuoti „Snabb“ per „Snabb“ Platformą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atitinkamos Paslaugos suteikimo. Tokiu atveju „Snabb“ gali prašyti pateikti įrodymus arba paaiškinti su skundu susijusias aplinkybes. Nors „Snabb“ nėra Paslaugų teikėjas ir neatsako už atitinkamas Paslaugas, „Snabb“ gali bandyti padėti rasti taikų sprendimą tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento.

6.     NAUDOJIMO ATŠAUKIMAS IR SUSTABDYMAS

1.     „Snabb“ turi teisę nedelsiant pašalinti bet kurį Naudotoją iš „Snabb“ Platformos ir (arba) atsisakyti priimti arba atšaukti bet kokius Užsakymus, jei Klientas piktnaudžiauja ar daro žalą „Snabb“ Platformai, jei „Snabb“ pagrįstai mano, kad Klientas, naudodamasis „Snabb“ Platforma, elgiasi nesąžiningai, arba jei Klientas kitaip nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias sąlygas.

7.     INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS IR DUOMENŲ TVARKYMAS
 

1.     Užsiregistravus „Snabb“ Platformoje, „Snabb“ suteikia Vartotojui atšaukiamą, neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą licenciją naudotis „Snabb“ Platforma Paslaugų užsakymo ir apmokėjimo už jas tikslais.

2.     Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su programine įranga, dokumentais ar informacija, kurią „Snabb“ arba jos vardu naudojo ar sukūrė teikdama informacinės visuomenės paslaugas pagal šias bendrąsias sąlygas (įskaitant „Snabb“ Platformą ir bet kokią į ją įkeltą medžiagą), priklauso „Snabb“. Naudotojas negali kopijuoti, modifikuoti, pritaikyti, atkurti, dekompiliuoti ar kitaip sužinoti „Snabb“ Platformos ar bet kurios kitos „Snabb“ naudojamos programinės įrangos pirminio teksto kodo, išgauti ar naudoti „Snabb“ Platformoje esančių duomenų komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais, išskyrus numatytą „Snabb“ Platformos paskirtį. Naudotojas gali naudoti „Snabb“ Platformą tik savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

3.     Naudotojų ir Klientų asmens duomenų tvarkymo principai išdėstyti Privatumo politikoje, kurią galima rasti „Snabb“ Platformoje.

8.     ATSAKOMYBĖ

1.     Už užsakytas Paslaugas ir bet kokius defektus ar problemas, susijusias su Paslaugomis ir kitais Vartotojo sutarčių vykdymo trūkumais, atsako tik Teikėjas, o „Snabb“ neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.     „Snabb“ Platforma Naudotojui teikiama tik „tokia, kokia yra“ ir „kaip prieinama“. „Snabb“ neatsako už „Snabb“ Platformos sutrikimus, ryšio klaidas, neprieinamumą ar gedimus. „Snabb“ neteikia jokių garantijų, laidavimų ar pareiškimų dėl „Snabb“ Platformos savybių, funkcijų ir kokybės, įskaitant akivaizdžių ar paslėptų defektų nebuvimą, tinkamumą įprastam ar konkrečiam (specialiam) tikslui.

3.     Nei „Snabb“, nei Klientas neatsako kitai šaliai pagal Bendrąsias sąlygas ar kitaip už bet kokią žalą, išskyrus tiesioginę turtinę žalą. Šalis neatsako už jokias negautas pajamas, verslo, numatomų santaupų ar pelno praradimą arba bet kokią netiesioginę, specialią ar netiesioginę žalą ar panašią žalą.

4.     Bendra „Snabb“ atsakomybė prieš Klientą, atsirandanti dėl naudojimosi Platforma ar dėl kitų priežasčių, yra ribojama bendra Paslaugų mokesčių suma, kurią Klientas sumokėjo per šešis mėnesius iki pretenzijos atsiradimo dienos.

5.     Šiose Bendrosiose sąlygose nustatyti atsakomybės apribojimai netaikomi, jei žala padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo.

9.     KITOS

1.     „Snabb“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Bendrąsias sąlygas, įkeldama pakeistas Bendrąsias sąlygas į „Snabb“ Platformą ir apie tai pranešdama visiems Naudotojams el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė registracijos metu. „Snabb“ taip pat gali keisti Papildomas sąlygas apie tai pranešdama Klientui (kai taikoma).

2.     Naudojimąsi „Snabb“ Platforma ir visus teisinius santykius, susiklosčiusius jos pagrindu, reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Klientas, kuris yra vartotojas, taip pat naudojasi privalomųjų teisės nuostatų, kurios būtų taikomos, jei nebūtų šios sąlygos, apsauga.

3.     Jei atitinkamo ginčo, kylančio dėl šių Bendrųjų sąlygų, nepavyksta išspręsti derybomis, ginčą galutinai išsprendžia teismas.

4.     Jei šių Bendrųjų sąlygų versijos parengtos bet kuria kita kalba, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

 

UAB Enitsa

info@snabb.xyz
+370 6747 1642

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Snabb website uses cookies. They help us analyse the data, gather statistics and build a better site for you.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: